Individ - Metoder och terapiformer

Forskning visar att terapiformerna nedan är hjälpsamma för depression, olika ångesttillstånd (GAD, paniksyndrom, hälsoångest, fobier inkl. social fobi, ospecificerad ångest), sömnproblem, låg självkänsla, stress och utmattningssyndrom. 


KBT - Kognitiv Beteendeterapi

KBT är en aktiv terapiform där vi samarbetar för att nå de mål du sätter upp i samråd med mig. Fokus är att göra beteendeförändring, hantera och ibland förändra dina tankar samt vid behov arbeta med känsloreglering.

Utifrån analys av hur du fungerar (hur dina tankar, känslor och beteenden samspelar) i relation till målen vi sätter upp arbetar vi sedan med olika verktyg för att nå dit du vill.

KBT Malmö Psykolog Boel Persson


ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT kallas tredje vågens KBT. Vi arbetar likt ovan men med större fokus på att ta ut värderad riktning (vad är viktigt och meningsfullt för dig och hur vill du leva).

Vi har även större fokus på acceptans, att vara med svåra tankar och känslor då detta ofta visat sig vara mer hjälpsamt än att arbeta med förändring av dessa. Och inte minst när förändring inte är möjlig såsom vid smärtproblematik och andra begränsningar. 

ACT Malmö Lund Psykolog Boel Persson


CFT - Compassionfokuserad terapi

CFT är en integrativ terapiform. Den har utgångspunkt i anknytningsteori, inlärningsteori, affektteori, evolutionsteori, neurovetenskap och buddhistisk psykologi och används ofta som ett komplement till KBT/ACT.

Fokus ligger på att bygga upp en inre trygghet och styrka för att med värme, medkänsla och förståelse kunna bemöta både oss själva och andra. Framförallt vid självkritik, skam och låg självkänsla är CFT en bra terapiform.

CFT Malmö Lund Psykolog Boel Persson


Mindfulness

Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande i nuet på ett icke-värderande och icke-dömande sätt. I en värld av ständiga intryck och uppkoppling upplever allt fler besvär som kan relateras till att tankarna centreras till dåtid eller framtid. Kanske grubblar du och ältar det som har varit eller oroar dig och stressar över framtiden.

Mindfulness används också ofta som ett komplement till andra terapiformer. För att kunna fungera optimalt krävs förmåga att styra sin uppmärksamhet och därför tränar vi även mindfulness för att kunna prestera i utmanande situationer såsom vid presentationer/idrottssammanhang/i yrken där det blir skarpt läge.

Mindfulness Malmö Lund Psykolog Boel Persson


Personlig utveckling med Positiv Psykologi och Coaching

För att arbeta med personlig utveckling behöver det inte finnas ett problemområde utan fokus kan vara att utveckla färdigheter för att t.ex. hantera svåra situationer i arbetslivet, leva ett mer meningsfullt liv eller att motivera dig i den riktning du vill utvecklas. Kanske står du vid ett vägskäl i ditt liv och behöver reflektera kring din situation.

Samtalen skräddarsys efter dina önskemål och tekniker hämtas från de olika terapiformerna ovan samt från positiv psykologi, MI (motiverande samtal) men framförallt är samtalen ett forum för reflektion och eftertanke kring det som är centralt i din livssituation.

Personlig utveckling positiv psykologi Malmö Lund Psykolog Boel Persson