Behandling av personuppgifter

GDPR är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi ska ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Dataskyddsförordningen kompletteras med andra regler, som gäller t.ex. de krav som syälls på patientjournaler(Patientdatalagen) och de lagar som handlar om sekretess och tystnadsplikt. Om du har frågor gällande vår personuppgiftshantering kan du vända dig till Maria Heijbel. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Boel Persson

0760518056

boel@boelpsykologtjanster.se

Skeppsgatan 19 

211 11 Malmö

 

Ändamål och rättslig grund för behandling

Boel Psykologtjänster använder de uppgifter du lämnar till oss för att verksamheten ska kunna ge dig god och säker vård. De används också i det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet. Uppgifterna förs löpande in i journalsystemet. 

 

Utöver lagring i journalsystemet för vi in namn och adress i fakturering- och bokföringssystemet. 

 

Den rättsliga grunden vi har för att behandla dina personuppgifter är att hälso- och sjukvård är en uppgift av s.k. sllmänt intresse, det vill säga att verksamheten är grundläggande för att vårt samhälle ska fungera. Legitimerade psykologer är skyldiga enligt lag att dokumentera vården genom journalföring. Verksamheten står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg och i händelse av deras tillsyn fyller patientuppgifterna en viktig funktion. 

 

Lagringstid

Vi raderar dina personuppgifter i enlighet med Patientdatalagen, dvs tidigast 10 år efter senaste journalanteckningen. 

 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även, med de begränsningar som följer av Patientdatalagen, rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade, att kräva att behandlingen av uppgifter i vissa fall ska begränsas samt i vissa fall invända mot behandling. 

 

Mottagare av uppgifter

För alla patientuppgifter, både sådana du lämnar och sådana vi använder i journalen, gäller regler om tystnadsplikt  och sekretess. Uppgifter lämnas till utomstående endast om du samtyckt till detta. I vissa fall kan vi dock ha skyldighet att lämna ut uppgifter, exempelvis när barn far illa. Det kan gälla om du ska få fortsatt vård hos en annan vårdgivare. Andra myndigheter. 

 

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål gällande Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter. 

 

Uppgifter som krävs enligt lag

Enligt Patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter ställs krav på ett visst innehåll i patientjournalen. Vi ska föra in uppgifter om din identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, de bedömningar som görs, de planeringar som görs och de åtgärder som genomförs. Vi ska även dokumentera vilken information vi ger dig som patient, utfärdade intyg och remisser samt ingående och utgående handlingar.